logo

불교강좌

번호
제목
글쓴이
9 09_善知識 不悟 卽佛是衆生
[레벨:9]id: 우재
2011-12-20 10824
8 08_善知識 何名般若 般若者
[레벨:9]id: 우재
2011-12-20 10622
7 07_能 於東山 得法
[레벨:9]id: 우재
2011-12-20 10429
6 06_能 辭違祖已 發足南行
[레벨:9]id: 우재
2011-12-14 10535
5 05_次日 祖 潛至?坊 見能
[레벨:9]id: 우재
2011-12-14 10409
4 04_五祖堂前 有步廊三間
[레벨:9]id: 우재
2011-12-14 10644
3 03_時 大師至寶林
[레벨:9]id: 우재
2011-12-14 10750
2 02_六祖 法寶壇經 序
[레벨:9]id: 우재
2011-12-14 13383
1 01_六 祖 壇 經 2
[레벨:9]id: 우재
2011-12-14 19541